Projekt Otevřeno všem

Na projekt byla poskytnuta podpora z EU.

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008091

Hlavním cílem projektu je zahájení a úvodní zajištění provozu nově otevřeného komunitního centra v obci Rybí, které bude sloužit jako místo setkávání všech generací, místo důvěry sociálně vyloučených osob (nebo osob takto ohrožených). Bude tvořit zázemí pro jejich duševní rozvoj, tvořivost, vnitřní inspiraci, kde bude docházet k jejich aktivizaci pro budoucí život s aktivním návratem vlastního zapojení se do společnosti, kde budou moci participovat na úrovni sousedství a spoluutvářet činnosti komunitního centra.

Cílem projektu je zajištění skupinových aktivit, kde najde cílová skupina své nové zapojení do osobního či profesního života a přímou osobní komunikaci mezi lidmi. Pomocí nastavených aktivit bude docházet k posílení pocitu potřebnosti každého jednotlivce, k posílení vlastní iniciativy, nalézání způsobu řešení problému svého života, potažmo s dopadem na vlastní odpovědnost za své postoje. Komunitní centrum bude prostorem pro realizaci rozmanitých činností, umožňujících a podporujících osobní setkávání lidí různých věkových a sociálních skupin, kdy dojde k prolínání zkušeností, k řešení individuálních problémů, k aktivizaci zapojování do společenského života obce formou participace vlastního začleňování do přípravy akcí v kulturním centru, k osobnímu rozvoji jednotlivců na bázi vzdělávacích aktivit, k navazování nových a utužování stávajících vztahů různých cílových či sociálních skupin, k řešení sdílených problémů.

Klíčová aktivita 1

Kulturní centrum

Kulturní centrum bude rozvrženo do několika základních art oblastí:

  • VÝSTAVY
  • DIVADELNÍ DÍLNY
  • TANEČNÍ DÍLNY
  • HUDEBNÍ DÍLNY

Hlavním cílem této KA je spolupráce se skupinami lidí, kterým vytvoříme adekvátní podmínky k posilování vzájemné důvěry a sebedůvěry, k respektu k odlišnostem, k rozvoji jejich silných stránek, které budou posilovat, k výchově vzájemné pomoci a solidarity, k sebeorganizování na demokratických principech.

Klíčová aktivita 2

Výchovně vzdělávací centrum

Jedná se aktivizační činnosti k zapojení cílové skupiny, a to na bázi výchovně vzdělávacího charakteru.

Výchovně vzdělávací centrum bude rozvrženo do několika základních oblastí:

  • ŘEMESLNÉ DÍLNY
  • UMĚLECKÉ DÍLNY
  • PROGRAMY PREVENCE – VZDĚLÁVÁNÍ
  • PROGRAMY PREVENCE – KLUBY
  • SOUSEDSKÉ VAŘENÍ
  • VÝCHOVA

Hlavním cílem této KA je spolupráce se skupinami lidí, kterým vytvoříme adekvátní podmínky k posilování vzájemné důvěry a sebedůvěry, k respektu k odlišnostem, k rozvoji jejich silných stránek, které budou posilovat, k výchově vzájemné pomoci a solidarity, k sebeorganizování na demokratických principech.