Projekt Komunitní centrum Věžička

Na projekt byla poskytnuta podpora z EU.

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008408

Cílem projektu je provedení rekonstrukce budovy č.p. 102, pozemek p.č. st. 31/1, k.ú. Rybí, obec Rybí, LV 1002, a vytvořit kvalitní zázemí pro komunitní práci.

Nemovitost se nachází v obci Rybí, která je součástí územní působnosti MAS Lašsko, a ve které v současnosti žije 1241 obyvatel. Nemovitost určená k rekonstrukci je dlouhodobě nevyužívaná a je zařazena v Národní databázi brownfieldů. Cílů i výsledku projektu bude dosaženo realizací rekonstrukce budovy č.p. 102 v obci Rybí, kde bude zřízeno komunitní centrum. Komunitní centrum bude zajišťovat sociální, vzdělávací, volnočasové nebo kulturní aktivity nejen pro členy komunity, ale i pro obyvatele dané lokality.

Projekt je zcela v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z.s. na období 2014 – 2020, a to konkrétně se strategickým cílem II.3.1 Prevence a snižování sociálního vyloučení zejména opatřením II.3.1.1. Podpora preventivních opatření vedoucích ke snížení rizika sociálního vyloučení a rovněž opatřením II.3.1.2. Podpora NNO, dobrovolnictví, občanských iniciativ a sociálních inovací.